Αρχείο

Archive for the ‘Επικαιρότητα’ Category

Ἰρᾶν· Ὁ Ἁσσᾶν Ῥουχάνι ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικᾷ

17 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

Picture

Ὁ νικήσας, ὁ Ἁσσᾶν Ῥουχάνι
Οὐ δεήσει αὖθις ψηφίζεσθαι

Ὁ Ἁσσᾶν Ῥουχάνι, ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικήσας, νέος τοῦ Ἰρᾶν πρόεδρος γενήσεται· καὶ δὴ καὶ πλεῖον ἢ τὸ τῶν ψήφων ἥμισυ κτησαμένου τοῦ Ῥουχάνι οὐκ ἀναγκαῖον ἔσται αὖθις ψηφίζεσθαι (ὠς γὰρ ἐν πολλαῖς ἄλλαις χώραις, δεῖ τοὺς πολίτας δευτεραῖον ψηφίζεσθαι ἐὰν μηδεὶς πλεῖον ἢ τὸ τῶν ψήφων ἥμισυ κτᾶται).

ἐν ταύταις Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:Κόσμος

Why does USA need panic on gold market?

13 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

 

Why does USA need panic on gold market?. 50319.jpeg

Why investors are sometimes misled? Perhaps, the goal is to further scare and disorient the investment funds and individuals so that they quickly get rid of their gold (and earlier – silver) because the gold has allegedly lost its former appeal and reliability, and stock quotes have sharply declined.

Likely, someone needed them to fall. Where else if not at the George Soros exchange various currency speculators can earn their billions of dollars? If so, this goal was achieved by someone. At the time when newspapers exorbitantly inflated information on the readiness of Cyprus to sell Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:Κόσμος

Russia won’t join the gay march

13 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

 

Russia won't join the gay march. 50317.jpeg

On Tuesday, June 11th, members of the lower house of the Russian parliament discussed in the second and third readings a bill to ban the propaganda of non-traditional relationships to children. As a result, the bill was accepted with 436 deputies voting in support of the bill and one abstained.

In the morning, Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:Κόσμος

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ- «ΝΕΡΙΤ» η επωνυμία της

12 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ- «ΝΕΡΙΤ» η επωνυμία της

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση, το οποίο θα εξεταστεί το απόγευμα σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής. Η νέα εταιρεία θα έχει την επωνυμία «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ, Τηλεόραση ΑΕ», δηλ. ΝΕΡΙΤ ΑΕ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Διαβάστε περισσότερα…
Κατηγορίες:Ελλάδα

Γεωστρατηγική ανάλυση Ελλάδος καί Τουρκίας (Ομιλία,  Φραγκουλη)

10 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

 

Διαβάστε περισσότερα…

Κατηγορίες:Ελλάδα

Ἡ Ῥωσία τῷ Ἀσσᾶδ βοηθήσει

9 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

Picture

Ὁ πρόεδρος Ἀσσᾶδ
Ἡ Ῥωσικὴ ἀρχὴ ἐν νῷ ἔχει τῷ Ἀσσᾶδ ἀεροσκάφη καὶ πύραυλα δοῦναιὉ ἐν τῇ Συρίᾳ πόλεμος διατελεῖ καί, καίπερ τῶν στασιωτῶν τὸ πέρυσιν μικράς τινας πόλεις ἑλόντων καὶ ἔνια τῆς χώρας μέρη ἔτι κατεχόντων, τὸ νῦν οἱ τοῦ Ἀσσᾶδ στρατιῶται κρατοῦσιν, πλείονα γὰρ καὶ βελτίονα ὅπλα ἔχουσιν. τούτων οὕτως ἐχόντων, πολλοὶ Εὐρωπαῖοι ἄρχοντες νεωστὶ περὶ τούτου ἀλλήλοις διελέξαντο πότερον δέοι τοῖς στασιώταις βοηθεῖν ἢ οὔ. πάντες ἴσασιν ὅ τι τὸ τῶν στασιωτῶν πρόβλημά ἐστιν· οὐκ ἔχουσιν ὅπως ὅπλα κτήσωνται, πολλοὶ δὲ Εὐρωπαῖοι ἄρχοντες προτιθέασι νῦν αὐτοῖς ἐᾶν ὅπλα πρίασθαι. 

τούτου τοῦ ἀγγέλματος ἀγγελθέντος, χθὲς μὲν ἡ Ῥωσικὴ ἀρχὴ εὐθὺς ἀπεκρίνατο ὅτι εἰ αἱ Εὐρωπαῖαι χῶραι τοῖς στασιώταις βοηθοῖεν ἡ Ῥωσία τῷ Ἀσσᾶδ βοηθοίη ἄν, τήμερον δὲ ἡ Ῥωσικὴ ἀρχή, τὴν τῶν Εὐρωπαιῶν χωρῶν ἀπόκρισιν οὐ μένουσα, τῷ Ἀσσᾶδ δέκα πολεμικὰ ἀεροσκάφη καὶ πύραυλα πολλὰ δώσειν ὑπίσχετο. ἡ Σίνα, καίπερ ὡς τὰ πολλὰ τῷ Ἀσσᾶδ ἐπικουροῦσα, περὶ τούτου οὐδὲν εἴρηται. 

τῷ Ἰουνίῳ μηνὶ σύνοδος γενήσεται ἐν τῇ Γενεύῃ, οὖ πρεσβεῖς τοῦ τε Ἀσσᾶδ καὶ τῶν στασιωτῶν παρέσονται.

 

Πηγή

Κατηγορίες:Κόσμος

Στάσις τῷ Ἐρδογᾶν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει

9 Ιουνίου, 2013 Σχολιάστε

Picture

Οἱ στασιῶται ἐν τῇ ἀγορᾷ Ταξῖμ
Οἱ στασιῶται τὸν Ἐρδογᾶν προκαλοῦνται οὐκ ἀπιόντες

Οἱ Τοῦρκοι πολῖται οἳ τὸν παράδεισον Γέζι ἐν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κέντρῳ κατέχουσι διαβεβαιοῦνται ὅτι τῷ Ἐρδογᾶν οὐ πείσονται καὶ ὅτι ἐκεῖθεν ἀπελθεῖν ἐν νῷ οὐκ ἔχουσιν. ὁ Ἐρδογᾶν, ὃς ταύτης τῆς στάσεως ἀρχομένης ἔτυχε διὰ τοῦ Μαγρὲβ πορευόμενος, ἐπανῆλθε χθὲς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τοὺς ἑαυτῷ ἐπικουροῦντας συγκαλέσας ἀγορεύων τοὺςστασιώτας ἀπῄτησε μὲν τῇ στάσει τέλος ἐπιθεῖναι, ᾐτιάσατο δὲ λῃστείας. 

ἡ στάσις ἤρξατο ἅτε τοῦ Ἐρδογᾶν οἰκήματά τινα ἐν τῷ παραδείσῳ Γέζι οἰκοδομεῖν ἐν νῷ ἔχοντος· οἱ μὲν πολῖται, περὶ τοῦτο αἰσθόμενοι, ἐνέστησαν καί, ὅ τι ἀεὶ ποιοῦσιν ἐπειδὰν τοῖς ἀρχομένοις ἐνιστῶνται, πρὸς τὴν Ταξῖμ ἀγορὰν πανταχοῦ ῥέοντες συνῆλθον· τῶν δὲ φυλάκων ἀφικομένων μέν εἰς τὴν ἀγοράν, βουλομένων δὲ τοὺς ἐκεῖ μένοντας ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐξελαύνειν βουλομένων, μάχη ἐγένετο καὶ τέτταρες μὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον (τρεῖς στασιῶται καὶ εἷς φύλαξ), τετρακισχίλιοι δὲ ἐτρώθησαν (μόνον τριακόσιοι κατὰ τὸν τῆς ἀρχῆς φερέφωνον). ἔπειτα δὲ αἱ ἐνστάσεις διὰ τῶν ἄλλων τῆς πόλεως δήμων ἐσκεδάσαντο. 

δεῖ νῦν μένειν καὶ θεᾶσθαι ὅ τι ὁ Ἐρδογᾶν ποιήσει, τῶν πολιτῶν προκαλουμένων.

Κατηγορίες:Κόσμος
Αρέσει σε %d bloggers: